การศึกษาคุณลักษณะของครัวเรือนและพฤติกรรมการเดินทางของประชากรและโอกาสในการใช้งาน รถยนต์ไฟฟ้าชุมชนเมืองขนาดกลางในภูมิภาคของประเทศไทย: กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น

  • จารุวิสข์ ปราบณศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ธนานนท์ เงินสูงเนิน
คำสำคัญ: รถยนต์ไฟฟ้า, พฤติกรรมการเดินทาง, ชุมชนเมืองในภูมิภาค

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของครัวเรือนและระยะทางการเดินทางของประชากรต่อโอกาสในการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในเขตชุมชนเมืองภูมิภาคของประเทศไทยโดยใช้ชุมชนเมืองขอนแก่นเป็นพื้นที่ศึกษาหลักโดยใช้ข้อมูลการเดินทางของครัวเรือนเป็นฐานการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่าประมาณ 1 ใน 5 ของกลุ่มครัวเรือนที่ทำการสำรวจเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการถือครองรถยนต์ไฟฟ้าในระดับสูง นอกจากนี้ยังพบอีกว่าการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างมีระยะทางเฉลี่ยอยู่ที่ 12.14 กิโลเมตรต่อวัน และที่ Percentile ที่ 85 อยู่ที่ 20.71 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่สามารถทดแทนได้ด้วยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีในท้องตลาดในปัจจุบันได้ทั้งสิ้นและอาจมีข้อจำกัดด้านระยะทางในการเดินทางแต่ละวันที่น้อยกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกด้วย ผลจากงานวิจัยครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองภูมิภาคยังคงเป็นตลาดใหญ่และมีศักยภาพหากได้รับการกระตุ้นด้วยนโยบายหรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเหมาะสมและตรงจุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08