การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยรูปแบบสภาพการณ์ดัชนี

  • ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • จำรูญ หฤทัยพันธ์
  • ปภาวี แสงสุข แสงสุข
  • ธนาคาร ทับทิมเหล้า
  • ศรัณย์ ศรีสุพล
คำสำคัญ: ปัจจัยเสี่ยง, อุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง, รูปแบบสภาพการณ์ดัชนี, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

บทคัดย่อ

การประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากการทำงานในการก่อสร้างรถไฟฟ้ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง อีกทั้งมีหลายหน่วยงานเกี่ยวข้องจึงยากแก่การป้องกันและส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตการก่อสร้างที่ตามมา การศึกษารูปแบบการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอย่างมีระบบผ่านกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิศวกรโครงการ กลุ่มวิศวกรภาคสนาม กลุ่มเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และกลุ่มหัวหน้าช่าง เพื่อนำมาสร้างรูปแบบการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสภาพการณ์ปัจจุบันมาช่วยในการตัดสินใจประเมินความเสี่ยงบริเวณพื้นก่อสร้างในอนาคต ผลจากการประเมินความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยด้วยรูปแบบสภาพการณ์ดัชนี พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ 4 ปัจจัยหลักที่จะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้แก่ ปัจจัยเสี่ยงด้านบุคคล ปัจจัยเสี่ยงด้านลักษณะงาน ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมจากการทำงาน และปัจจัยเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน รูปแบบในการประเมินความเสี่ยงบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยรูปแบบสภาพการณ์ดัชนีจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและสามารถปรับใช้กับข้อมูลปัจจุบันได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-07

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้