ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน

  • สิริเชษฐ์ สำราญอยู่ดี ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ: ความปลอดภัยเขื่อน, ระบบตรวจวัดอัตโนมัติ, เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน, เครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว, ระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ

บทคัดย่อ

ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงขั้นตอนในการประเมินสถานะความปลอดภัยเขื่อน โดยระบบจะดึงข้อมูลแบบ Real Time จากเครื่องมือที่ทำการติดตั้งตามเขื่อนต่างๆ เช่น เครื่องวัดความดันน้ำในตัวเขื่อน/ฐานรากเขื่อน (Piezometer), เครื่องมือวัดการไหลซึมผ่านตัวเขื่อน (Seepage Weir), เครื่องมือตรวจวัดข้อมูลแผ่นดินไหว (Seismic instrument) เป็นต้น มาวิเคราะห์ด้วยระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน เพื่อให้ระบบสามารถประเมินสถานะความปลอดภัยของเขื่อนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องตามหลักวิชาการมากที่สุด จากนั้นจะทำการแจ้งผลไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยเขื่อน ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงสิ่งผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันการณ์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนต่อภาคประชาชน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2023-07-08