การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำ โดยใช้แบบจำลอง MIKE SHE

  • ฐิติรักษ์ อภิรักษ์สันติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
คำสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงที่ดิน, MIKE SHE, แม่แจ่ม, อัตราการไหล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE SHE พร้อมทั้งทำการปรับเทียบและตรวจพิสูจน์แบบจำลองให้เหมาะสม โดยแบบจำลอง MIKE SHE นี้ใช้ในการวิเคราะห์น้ำท่า ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำแม่แจ่ม จากนั้นทำเส้นโค้งแสดงสภาพการไหลของน้ำ (Flow Duration Curves)  เพื่อเปรียบเทียบอัตราการไหลของแต่ละปี ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ซึ่งสามารถนำผลที่ได้มาใช้ทำการวิเคราะห์หาความเหมาะสมเพื่อนำมาบริหารจัดการที่ดินหรือหาแนวทางป้องกันต่าง ๆ ได้ในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้