กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินที่มีต่ออัตราการไหลของน้ำ โดยใช้แบบจำลอง MIKE SHE Download Download PDF