การแก้ไขปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 (บริเวณสี่แยกต้นตาล-สี่แยกโรงพยาบาลพล)

  • ธวัช ภู่เจริญโภคา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทคัดย่อ

ผลงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด และติดสะสมบนทางหลวงหมายเลข 2 (ช่วงอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น)บริเวณสี่แยกต้นตาล สี่แยกอำเภอพล และสี่แยกโรงพยาบาลพล ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆในภาคอีสานทำให้มีความต้องการใช้เส้นทางเดินทางนี้สูงมาก เป็นเหตุให้มีปริมาณจราจรหนาแน่นจึงเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและติดสะสมขึ้นทุก ๆปี

จากการศึกษาเบื้องต้นบนทางหลวงหมายเลข 2 (ช่วงอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น)ช่วงสี่แยกต้นตาล สี่แยกอำเภอพล และสี่แยกโรงพยาบาลพล โดยสี่แยกทั้ง 3 เป็นทางแยกหลักที่เชื่อมต่อกันบนทางหลวงหมายเลข 2 ผู้วิจัยพบว่าปัญหาจราจรติดขัดและติดสะสม              เกิดจาก 2 ปัจจัย คือ 1.) ปริมาณจราจรที่หนาแน่น 2.) ปริมาณรถโดยสารและรถบรรทุกสินค้า (6 ล้อขึ้นไป)ที่หนาแน่น ทั้งยังใช้ช่องจราจรในการเดินทางทั้ง 2 ช่องจราจร โดยผู้วิจัยจะทำศึกษา วิเคราะห์หาแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาจราจรตามหลักวิศวกรรมด้วยแบบจำลองจราจรเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อให้รองรับการเดินทางของผู้สัญจรไป-กลับ และส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ช่วงเวลาเร่งด่วน หรือวันหยุดสั้นให้น้อยที่สุด และสร้างความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : สี่แยก,แบบจำลองจราจร,การจราจรติดขัด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์