ผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของนาโนร็อดยื่นรับน้ำหนักของตัวเอง

  • นริศร ประกายประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
คำสำคัญ: วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์, ระบบพิกัดอินทรินสิก, การโก่งตัวมาก, แรงตึงผิว

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการตรวจสอบผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวมากของแท่งนาโนภายใต้น้ำหนักตัวเอง หลักงานเสมือนพลังงานที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองสมการซึ่งประกอบด้วยพลังงานความเครียดเสมือนเนื่องจากการดัด,งานเสมือนของแรงตึงผิวและงานเสมือนเนื่องจากน้ำหนักตัวเอง ระบบพิกัดอินทรินสิกซึ่งเป็นมุมของการหมุนถูกใช้เพื่อกำหนดค่าการโก่งตัวมาก ปัญหานี้เป็นแบบไม่เชิงเส้นซึ่งไม่มีคำตอบเชิงวิเคราะห์ที่แน่นอน ดังนั้นวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และนิวตัน-ราฟสันจึงถูกนำมาใช้ในการหาคำตอบเชิงตัวเลข จากการศึกษาผลกระทบจากแรงตึงผิวที่มีผลต่อการโก่งตัวพบว่าผลกระทบจากแรงตึงผิวมีแนวโน้มที่จะลดค่าของการโก่งตัวได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24