การอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานโดยใช้แบบจำลอง Goal Directed Behavior ผ่านคุณลักษณะของเพศ และการมีรถยนต์ในครอบครองของผู้เดินทางในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี

  • ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • นายจัตุรงค์ อินทะนู ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: The Model of Goal Directed Behavior แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง จักรยาน จังหวัดชลบุรี

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการอธิบายความพยายามเดินทางด้วยจักรยานของผู้เดินทางในพื้นที่เขตเมือง จังหวัดชลบุรี โดยตัวอย่างจำนวน 750 ตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) จากผู้เดินทางในเขตเมืองชลบุรี ศรีราชา และบางละมุง หลังการคัดกรองข้อมูล ข้อมูลของตัวอย่างที่สมบูรณ์จำนวน 597 ชุด ถูกนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างเพื่อตรวจสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ส่งอิทธิพลต่อความพยายามที่จะเดินทางด้วยจักรยานตามทฤษฎี The Model of Goal Directed Behavior โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ (ชาย และหญิง) และการมีรถยนต์ในครอบครอง (มี และไม่มีรถยนต์ในครอบครอง) ผลการวิเคราะห์ พบว่า พฤติกรรมการใช้จักรยานในอดีต เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามเดินทางด้วยจักรยานในปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งแบบมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนเชิงเหตุผล และแบบมีอิทธิพลโดยตรงต่อตัวแปรความพยายามโดยไม่ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนเชิงเหตุผล ทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบตามตัวแปรเพศ และตัวแปรการมีรถยนต์ในครอบครองของกลุ่มตัวอย่าง นอกจากนี้ ยังพบว่าบรรทัดฐานสังคม ความรู้สึกเชิงบวกและลบที่มีต่อการใช้จักรยาน และทัศนคติ มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้จักรยานของกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์