สมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดของดินเหนียวกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การทดสอบกำลังรับแรงอัดแกนเดียว

  • อนุพงศ์ คำปลอด สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คำสำคัญ: ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ, ปูนซีเมนต์, เถ้าลอย, อัตราส่วนความพรุนต่อปริมาณปูนซีเมนต์, อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้ำในดิน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาการสร้างสมการควบคุมอัตราส่วนกำลังรับแรงอัดภายใต้ค่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้ำในดิน (C/wc) เท่ากับ 0.2 0.3 และ 0.4 และดัชนีเหลว เท่ากับ 1.0 1.3 และ 1.6 วัสดุที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 สมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดสามารถบ่งบอกคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงอัดและความแข็งของดินผสมปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณน้ำสูงได้ สุดท้ายในงานวิจัยนี้จะนำเสนอสมการควบคุมอัตราส่วนกำลังอัดในพจน์อัตราส่วนเปอร์เซ็นต์ระหว่างปูนซีเมนต์ต่อน้ำในดิน (C/wc) และพจน์ของอัตราส่วนความพรุนต่อปริมาณปูนซีเมนต์ (η/Civ) สำหรับทำนายค่ากำลังรับแรงอัดของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพที่ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24