การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ

กรณีศึกษา ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร

  • บุญวณิช อาตม์อุย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • อำพล การุณสุนทรวงษ์
คำสำคัญ: ความจุท่าเรือ, คุณภาพการให้บริการของท่าเรือ, ขนส่งสาธารณะ, แม่น้ำเจ้าพระยา

บทคัดย่อ

การเดินทางโดยเรือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนเมืองและมีแนวโน้มการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางบกที่ติดขัดได้ การศึกษาความจุและคุณภาพการให้บริการสถานีขนส่งสาธารณะ กรณีศึกษา ท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความจุท่าเรือ และแนวทางการปรับปรุงท่าเรือเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต โดยจะใช้เกณฑ์การวัดจากคู่มือ TCRP Report 165- TCQSM 3rd Edition และ TCRP Report 47 – A Handbook for Measuring Customer Satisfaction and Service Quality

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์