การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรของคนเจนเนอเรชั่นวาย

  • พลช เพชรปานวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำสำคัญ: คำสำคัญ: บ้านจัดสรร, คนยุคเจนเนอเรชั่นวาย, ปัจจัยในการเลือกซื้อ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศไทยทำให้ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นไปด้วย และแนวโน้มธุรกิจบ้านจัดสรรในปัจจุบันมีการชะลอทำให้ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นเพราะบ้านเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตคน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นคนยุคเจนเนอเรชั่นวายเพราะเป็นกลุ่มคนยุคใหม่ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากเช่น ด้านแนวคิด ค่านิยม และเทคโนโลยี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจพฤติกรรรมและความต้องการของผู้บริโภคของคนเจนเนอร์เรชั่นวายในการเลือกซื้อบ้านจัดสรร โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ลาดกระบัง กรุงทพฯจำนวน 400 คน ซึ่งกำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมSPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบสมมุติฐานความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : CFA) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรโดยกำหนดจากปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้านอื่นๆ สามารถจัดกลุ่มโดยเรียงตามความมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย บุคคล ลักษณะทางกายภาพ กระบวนการ ทำเลที่ตั้ง สาธารณูปโภค และด้านมุมองคนของคนเจนเนอร์เรชั่นวาย ซึ่งเรียงตามน้ำหนักความสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากไปหาน้อย โดยปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อการเลือกซื้อบ้านจัดสรรและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคในภายภาคหน้า

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23