แบบจำลองเพื่อศึกษาความสามารถการเป็นฉนวนกันความร้อนของหลังคาเขียว

  • ฐาปกรณ์ สากลปัญญา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิรุฬห์ คำชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
คำสำคัญ: หลังคาเขียว, ฉนวนป้องกันความร้อน, อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน

บทคัดย่อ

การเติบโตของชุมชนเมือง ทำให้พื้นที่สีเขียวมีบริเวณลดน้อยลง และก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน ส่งผลให้มีปริมาณความร้อนเพิ่มสูงขึ้นทั้งภายนอกและภายในอาคาร หลังคาเขียวหรือหลังคาที่มีพืชปกคลุมสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบเกาะความร้อนและเป็นฉนวนป้องกันความร้อนจากสภาพอากาศเข้าสู่ตัวอาคาร ประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของหลังคาเขียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับการเจริญเติบโตของรากในดิน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันความร้อนของดินและพืช จากแบบจำลองหลังคาคอนกรีตแบบโมดูล่าร์ โดยคำนึงถึงผลของการเปลี่ยนแปลงจากรากพืชต่อการป้องกันความร้อนของหลังคาเขียว โดยแบบจำลองหลังคา ทำจากคอนกรีตเพื่อจำลองหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร และมีการปลูกหญ้าเบอร์มิวด้าอยู่ด้านบนเพื่อจำลองเป็นหลังคาเขียวชนิด Extensive มีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดค่าอุณหภูมิแบบสามารถเก็บค่าได้จาก Arduino โดยมีวิธีการทดสอบด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณด้านบนและด้านล่างของหลังคา ทำการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิความร้อนระหว่างภายในและภายนอกของแบบจำลองโดยเปรียบเทียบระหว่าง 3 กรณีคือ 1.หลังคาคอนกรีต หรือหลังคาชั้นดาดฟ้าของอาคาร, 2.หลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดิน โดยมีปริมาณน้ำในดินเปลี่ยนแปลง และ 3.หลังคาเขียว หรือ หลังคาคอนกรีตที่มีชั้นดินและพืชปกคลุมผิวดิน โดยศึกษาช่วงการเจริญเติบโตของพืชที่แตกต่างกัน จากผลการศึกษาพบว่าหลังคาเขียวสามารถเป็นฉนวนกันความร้อน ลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่าหลังคาคอนกรีตถึง 9 องศาเซลเซียส และพบว่าเมื่อมีปริมาณน้ำในดินเพิ่มสูงขึ้น ความสามารถการเป็นฉนวนป้องกันความร้อนของหลังคาจะมีค่าลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24