การประยุกต์ใช้เศษพลาสติกชนิด UPVC ในวัสดุมอร์ตาร์งานก่อฉาบ

  • อภิภูมิ ไชยพร ภาควิชาบริหารงานก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คำสำคัญ: มอร์ตาร์, เศษพลาสติก, ยูพีวีซี, งานก่อฉาบ, คอนกรีตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้ทำการศึกษาการนำเศษพลาสติกชนิด Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) ที่เกิดจากกระบวนการตัดประตูหรือหน้าต่างที่ผลิตด้วย UPVC มาใช้งานในวัสดุมอร์ตาร์สำหรับงานก่อฉาบเพื่อลดเศษเหลือทิ้งสู่ธรรมชาติ เศษผง UPVC ถูกนำไปแทนที่ทรายในอัตราส่วนร้อยละ0 5 10 15 และ 20 โดยน้ำหนัก เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำเพื่อควบคุมค่าการไหลที่ร้อยละ 115±5 ผลการศึกษาพบว่ามอร์ตาร์ที่มีเศษ UPVC มีหน่วยน้ำหนักลดลงตามลำดับจาก 2150 กก/ม3 ถึง 1820 กก/ม3 มีค่าการดูดซึมน้ำเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีปริมาณโพรงที่เพิ่มมากขึ้น และมีค่ากำลังรับแรงอัดลดลงจาก 468 กก/ซม2 เป็น 410 341 254 และ 180 กก/ซม2  พบว่าค่ากำลังอัดของมอร์ตาร์ที่มีส่วนผสมของเศษ UPVC สูงกว่าเกณฑ์ใช้งานที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้เศษ UPVC ในอัตราส่วนร้อยละ 5 และ 10 สามารถลดการหดตัวแห้งของมอร์ตาร์ได้ จะเห็นได้ว่าสามารถใช้เศษผง UPVC  ในวัสดุมอร์ตาร์สำหรับงานก่อและฉาบได้ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก โดยยังคงคุณสมบัติของวัสดุให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การใช้เศษ UPVC ในวัสดุก่อสร้างถือเป็นการลดการเหลือทิ้งเศษวัสดุพลาสติกสู่ธรรมชาติและเพิ่มคุณค่าของวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุมอร์ตาร์ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24