การแก้ปัญหาลาดคันทางวิบัติโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี: กรณีศึกษา ถนนทางหลวงชนบท กจ.4088 กม 16+700 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

  • ประกิต ไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: ชีววิศวกรรมปฐพี, ลาดคันทาง, เสถียรภาพของลาด, กระสอบมีปีก

บทคัดย่อ

ลาดคันทางของถนนบริเวณพื้นที่อุทยานส่วนใหญ่เกิดการวิบัติระดับตื้นหรือเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการไหลบ่าของน้ำผิวดิน และระบบระบายน้ำของถนนไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับมีแรงดันของน้ำใต้ผิวดินเพิ่มสูงขึ้นช่วงฝนตกหนัก บทความนี้นำเสนอการออกแบบโดยวิธีชีววิศวกรรมปฐพี ได้แก่การใช้กระสอบแบบมีปีก ร่วมกับแถวเสาเข็มเหล็กสกรู พร้อมกับไม้ปักชำลึก ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถก่อสร้างได้ง่าย ดำเนินงานได้โดยไม่ต้องเครื่องจักรหนัก มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และสามารถฟื้นฟูธรรมชาติได้เร็ว จึงเหมาะสมกับการดำเนินงานในพื้นที่อุทยาน รวมถึงยังเน้นการใช้แรงงานที่ชำนาญในงานปลูกพืชพรรณเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการศึกษานี้ยังได้ทำการติดตามพฤติกรรมของลาดคันทางโครงสร้างชีววิศวกรรม เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยอุปกรณ์วัดความชื้น แรงดันน้ำ และการเอียงตัวของเสาเข็มสกรู เพื่อยืนยันประสิทธิภาพในระยะยาว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้