ผลกระทบของรอยต่อต่อผลตอบสนองของอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

  • พงศกร พรนิพนธ์วิทยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • พัฒนศักดิ์ ชัยพรรณา
  • ชนา พุทธนานนท์
  • พรเกษม จงประดิษฐ์
คำสำคัญ: โครงสร้างดาดอุโมงค์, รอยต่อของโครงสร้างดาดอุโมงค์, สลักเกลียว, การเปิดอ้าของรอยต่อ, วิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

บทคัดย่อ

       เป็นที่ทราบกันว่าการประกอบชิ้นส่วนดาดอุโมงค์เข้าด้วยกันนั้นถูกเชื่อมด้วยสลักเกลียวที่บริเวณรอยต่อของดาดอุโมงค์ ซึ่งพฤติกรรมรอยต่อของดาดอุโมงค์มีความสำคัญอย่างมากต่อสมรรถนะโดยรวมของโครงสร้างดาดอุโมงค์ ในกรณีที่โครงสร้างดาดอุโมงค์ได้รับผลกระทบอาจส่งผลให้เกิดการเปิดอ้าของรอยต่อทำให้โครงสร้างดาดอุโมงค์เกิดความเสียหายได้ เพื่อความเข้าใจสำหรับการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างดาดอุโมงค์ในอนาคตบทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมของรอยต่อของอุโมงค์แบบชิ้นส่วนประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ แม้ว่ามีการศึกษาพฤติกรรมของรอยต่อที่ถูกเชื่อมด้วยสลักเกลียวจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย แต่มีการศึกษาเพียงเล็กน้อยที่ตรวจสอบผลวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในสนาม ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแบบจำลองรอยต่อของโครงสร้างดาดอุโมงค์โดยใช้แบบจำลองสปริงในการจำลองสลักเกลียวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของโครงสร้างดาดอุโมงค์ การจำลองได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยเปรียบเทียบกับผลการทดสอบแบบขนาดจริงในห้องปฏิบัติการของการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาความเครียดที่เกิดขึ้นที่สลักเกลียว และการเปิดอ้าของรอยต่อของโครงสร้างดาดอุโมงค์ มากไปกว่านั้นมีการพิจารณาพฤติกรรมการเสียรูปของโครงสร้างดาดอุโมงค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>