ความสัมพันธ์ระหว่าง N-Value จากการทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตรฐาน (SPT) กับมุมเสียดทานภายในสำหรับทรายกรุงเทพฯ

  • คณิติน วงษ์สละ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สมโพธิ อยู่ไว
คำสำคัญ: ทรายกรุงเทพฯ, การทดสอบเจาะทะลุทะลวงมาตฐาน, ค่า N, ความหนาแน่นสัมพัทธ์, มุมเสียดทานภายใน, ห้องสอบเทียบ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่า N ของการเจาะทะลุทะลวงมาตรฐานกับมุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพโดยมีความความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน การหาความสัมพันธ์ดังกล่าวหาได้จากการทดสอบโดยใช้อุปกรณ์สอบเทียบที่พัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการในสภาพความหนาแน่นของทรายกรุงเทพที่แตกต่างกัน นอกจากนี้งานวิจัยยังทดสอบหาความสัมพันธ์ของค่ามุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพกับความหนาแน่นโดยใช้การทดสอบการอัดตัวแบบสามแกน จากผลการทดสอบจะได้ว่า ค่า N แปรผันตรงกับความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทรายและมุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพ งานวิจัยนี้ยังได้นำเสนอสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่ามุมเสียดทานภายในของทรายกรุงเทพและค่า N ของการเจาะทะลุทะลวงมาตรฐานในสภาพความหนาแน่นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกันของทรายกรุงเทพ ความสัมพันธ์ที่นำเสนอดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการออกแบบฐานรากในชั้นดินกรุงเทพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24