พฤติกรรมแผ่นคอนกรีตดาดหน้าภายใต้แรงแผ่นดินไหวของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต

  • ชยุตม์ ฐิติรัตน์เอกลาภ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: เขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต, , แผ่นดาดหน้าหินถม, แผ่นดินไหว, ไฟไนท์เอลิเมนต์

บทคัดย่อ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรง เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รับความสนใจทั้งในวงวิชาการและวิศวกรรม บทความนี้ทำการศึกษาการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตผ่านการจำลองเชิงตัวเลขโดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของแผ่นดาดหน้าคอนกรีตเป็นหลัก โดยเขื่อนน้ำงึ้ม 2 ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่และมีความสูง 182 เมตร จะถูกใช้เป็นกรณีศึกษาและใช้ชุดข้อมูลจากการทดสอบที่รวบรวมจากเขื่อนน้ำงึม 2 การวิเคราะห์ทำโดยใช้ไฟไนท์เอลิเมนต์แบบสามมิติ วัสดุหินถมถูกจำลองด้วยโดยแบบจำลองการแข็งตัวด้วยความเครียดที่ความเครียดต่ำ โดยการตอบสนองของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แรงแผ่นดินไหวถูกเปรียบเทียบเพื่อหาความจำเป็นในการวิเคราะห์แผ่นดินไหวของเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีต การกระจายความเค้นและการเสียรูปของแผ่นคอนกรีตถูกนำเสนอภายใต้การพิจารณาแบบคงที่และแบบไดนามิก จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้คือแนวทางที่มีประสิทธิภาพสำหรับการออกแบบเขื่อนหินถมดาดหน้าคอนกรีตภายใต้แผ่นดินไหว

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24