การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเก็บพิกัดต้นไม้ในงานก่อสร้างทาง ระหว่างกล้องโททอลสเตชันและอุปกรณ์จีพีเอสแบบพกพา และโทรศัพท์สมาร์ตโฟน

  • ยศนันทน์ สุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ในการก่อสร้างถนนการเก็บพิกัดวัตถุต่าง ๆที่อยู่บนพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างถือเป็นกระบวนการการทำงานอันดับแรกๆของการก่อสร้างถนน และมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการเวลาการก่อสร้างของโครงการเพราะหากบริหารจัดการในกระบวนการสำรวจรังวัดได้ดีมีประสิทธิภาพไม่ล่าช้าย่อมส่งผลให้การก่อสร้างในส่วนอื่น ๆของโครงการเริ่มก่อสร้างได้รวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เพิ่มโอกาสที่จะก่อสร้างถนนได้เสร็จก่อนหมดอายุสัญญา ดังนั้นการเลือกวิธีการ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสำรวจรังวัดจึงถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในงานก่อสร้างถนนเพราะจะทำให้ใช้ต้นทุน เวลา และทรัพยากรที่มีได้อย่างคุ้มค่า โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเก็บข้อมูลพิกัดของต้นไม้ที่ติดขัดการก่อสร้างถนน โดยจะเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ กล้องโททอลสเตชั่น (Total Station) เครื่องรับสัญญาณGPS และแอพพลิเคชั่นหาพิกัดGPSบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสอดคล้องตามสมมุติฐานที่วางไว้โดยได้เสนอแนะส่วนที่พบเห็นในบทสรุป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์