การศึกษาค่าพารามิเตอร์ α β และ Nq ที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

  • thanakit thepumong ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ธนกร ชมภูรัตน์
  • อภิชาต บัวกล้า
คำสำคัญ: การออกแบบเสาเข็ม, พารามิเตอร์เสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีสถิตยศาสตร์, การทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์, มหาวิทยาลัยพะเยา

บทคัดย่อ

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดพะเยามีการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในอนาคตยังมีเป้าหมายให้ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขประจำภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เพื่อรองรับการขยายตัวและความต้องการที่สามารถเล็งเห็นได้นี้ ส่งผลทำให้เริ่มมีการก่อสร้างอาคารสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาคารเรียน หอพัก และโรงแรม โดยการก่อสร้างอาคารสูงต้องอาศัยฐานรากลึกหรือเสาเข็มเพื่อรองรับทั้งขนาดและน้ำหนักของอาคาร อย่างที่ทราบกันดีว่าเสาเข็มเป็นพื้นฐานของการออกแบบฐานราก ซึ่งค่าตัวแปรที่ใช้ในการออกแบบเสาเข็มนั้นจะแตกต่างกันไปเพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับแหล่งที่นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ดังนั้นวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าตัวแปรหลัก ได้แก่ และ  ที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งประกอบไปด้วยหอพักขนาดสูงเป็นจำนวนมาก ท้ายที่สุดของงานวิจัยนี้ได้สรุปค่าตัวแปรดังกล่าวที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบเสาเข็มในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งได้รายงานจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าการรับน้ำหนักของเสาเข็มจากวิธีสถิตยศาสตร์และวิธีพลศาสตร์ของอาคารที่ก่อสร้างภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายตัวในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ของทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปใช้วิเคราะห์ออกแบบเสาเข็มหรือทำการศึกษาต่อไปในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>