กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาค่าพารามิเตอร์ α β และ Nq ที่เหมาะสมกับการออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา Download Download PDF