การใช้เศษแกรนิตในคอนกรีตกำลังสูงที่ผสมซิลิกาฟูม

  • ศุภากร อังกินันท์ ภาควิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลกระทบของการใช้เศษหินแกรนิตต่อสมบัติของคอนกรีตกำลังสูงที่มีสวนผสมของซิลิกาฟูม เศษหินแกรนิตถูกใช้แทนที่ทรายธรรมชาติ โดยใช้เศษหินแกรนิตแทนทรายที่ร้อยละ 0, 50 และ 100 โดยน้ำหนักและใช้ซิลิกาฟูมในการผลิตคอนกรีตกำลังสูงโดยใช้ซลิกาฟูมร้อยละ 0, 3, 6 และ 9 โดยน้ำหนักของซีเมนต์ การทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตประกอบไปด้วย ความสามารถในการทำงานได้ หน่วยน้ำหนัก และกำลังอัด จากผลการศึกษาพบว่าทรายจากเศษหินแกรนิตสามารถผลิตคอนกรีตกำลังสูงได้

กำลังอัดที่คอนกรีตที่ใช้ทรายจากเศษหินแกรนิตรับได้อยู่ในช่วง 48.4 ถึง 61.2 MPa และสามารถสรุปได้ว่าปริมาณที่เหมาะสมในการใช้ซิลิกาฟูมเพื่อการผสมคอนกรีตกำลังสูงอยู่ที่ร้อยละ 6 ของมวลรวม

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24