การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน

  • นิภาพร ประทีปคีรี วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
คำสำคัญ: งานตกแต่งภายใน, การเบิกงวดงาน, ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา

บทคัดย่อ

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย การดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ต้องมีความพร้อมในหลายๆ ด้าน การประกอบธุรกิจต่างๆต้องมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงการบ้านพักอาศัย คอนโด หอพักต่างๆ ที่มีหลักการตลาดที่เปลี่ยนไป ถึงแม้เศรษฐกิจจะถดถอย แต่ก็ยังมีโครงการที่อาศัยความแตกต่างจากการขายแบบเดิมนำมาเป็นจุดขายของโครงการ โดยเพิ่มความสวยงามด้วยการตกแต่งภายในเป็นทางเลือกเสริมให้ลูกค้า และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี [1] ทำให้งานตกแต่งภายในเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในงานก่อสร้าง แต่ปัญหาหลักที่มักเกิดขึ้นกับผู้รับเหมางานตกแต่งภายในคือ การเบิกงวดงานเป็นไปอย่างล่าช้า งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้าของงานตกแต่งภายใน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลของกลุ่ม ที่ปรึกษาเจ้าของโครงการ (Consultant) และผู้รับเหมา (Contractor) ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 30 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean) และการลำดับความสำคัญ (Ranking) เพื่อทราบถึงปัจจัยสำคัญที่ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาเจ้าของโครงการเห็นร่วมกันว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้า และทดสอบทางสถิติด้วยวิธี Independent – Sample t-test เพื่อทราบถึงปัจจัยวิกฤติที่ผู้รับเหมา และที่ปรึกษาเจ้าของโครงการมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นปัจจัยวิกฤติที่ทำให้การเบิกงวดงานของงานตกแต่งภายในเป็นไปอย่างล่าช้า ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ทำให้เบิกงวดงานล่าช้ามี 4 ปัจจัย คือ การไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงาน ไม่ร่วมมือกันปฎิบัติตามขั้นตอนการสื่อสารที่ตกลงไว้ การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับแรงงานและทรัพยากร การวางแผนที่ไม่สอดคล้องกับงวดงาน นอกจากนี้ยังพบปัจจัยวิกฤติย่อยจำนวน 10 ปัจจัย ที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกงวดงานล่าช้า เช่น ความไม่ชัดเจนในการตัดสินใจของผู้บริหาร ขาดการวางแผนการจัดส่งวัสดุ การจ่ายเงินล่าช้าของเจ้าของโครงการ เป็นต้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24