ศึกษาประสิทธิภาพโครงการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา โค้งร้อยศพ จังหวัดเลย)

ศึกษาประสิทธิภาพโครงการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา โค้งร้อยศพ จังหวัดเลย)

  • ธันยารัตน์ เสถียรนาม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
คำสำคัญ: ประสิทธิภาพการแก้ไขจุดอันตราย

บทคัดย่อ

จากการศึกษา ศึกษาประสิทธิภาพการแก้ไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา โค้งร้อยศพ  จังหวัดเลย) เป็นประเมินผลการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบริเวณจุดอันตรายและศึกษาพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณจุดอันตราย สายทาง ลย.2002 แยกทางหลวงหมายเลข 21 – บ้านนาซำแซง จังหวัดเลย (โค้งร้อยศพ) ซึ่งเป็นถนนที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน  โดย ประเมินผลการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยได้แก่ อุปกรณ์ ราวลูกกลิ้งป้องกันภัยสาธารณะ (Roller Barrier) ผิวทางประเภท ผิวจราจรพอรัสแอสฟัลติกคอนกรีต (Porous Asphaltic) อุปกรณ์ แบริเออร์คอนกรีตหุ้มยางพารา (Rubber Fender Barrier) เก็บข้อมูลจากการวัดความเสียดทานของผิวทาง การวัดความเร็วในการขับขี่ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ ศึกษาพฤติกรรมผู้ขับขี่บริเวณจุดอันตรายโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์สรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยความเสียดทานของพื้นที่ศึกษาขณะถนนหลังดำเนินการสูงขึ้น ความเร็วเฉลี่ยในการขับขี่ของพื้นที่ศึกษาหลังดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ลดลง ร้อยละ 6.9 สถิติเกิดอุบัติเหตุลดลง   และพฤติกรรมการขับขี่ ช่วงเวลาใช้ถนนมากที่สุด คือ ช่วงเช้า ร้อยละ 45.00 ความถี่ในการใช้เส้นทางส่วนใหญ่  4-6 ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 50.50 ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วในการขับขี่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ร้อยละ 55.00 ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการติดตั้ง ราวกันอันตราย/แบริเออร์คอนกรีต, ผิวทาง/ไหล่ทาง, ป้ายจราจรในระดับมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด อุบัติเหตุบนถนน สูงสุดคือ ปัจจัยผู้ใช้ถนน รองลงมาคือ ปัจจัยสภาพแวดล้อม, ปัจจัยถนน และ ปัจจัยยานพาหนะ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์