ตัวแปรแสดงสถานะของดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ในสภาวะความเค้นที่แตกต่างกัน

  • นายศุภณัฐ ดิ้นเมือง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: การทดสอบแรงอัดสามแกน, ตัวแปรแสดงสถานะ, สมการอัตราส่วนช่องว่างประสิทธิผลที่สภาวะคงค้าง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมของดินเหนียวป่าสักที่ถูกปรับปรุงด้วยซีเมนต์ที่สภาวะของความเค้นที่ต่างกันไปด้วยการทดสอบแรงอัดสามแกน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอตัวแปรแสดงสถานะ (yi) ที่เหมาะสมของดินชนิดนี้รวมทั้งมีการหาสมการอัตราส่วนช่องว่างประสิทธิผลของดินที่สภาวะคงค้างอีกด้วย (effective void ratio at steady state ) จากผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรแสดงสถานะสามารถใช้แสดงพฤติกรรมของดินเหนียวผสมซีเมนต์ได้ กำลังและความแข็งแรงของดินเหนียวป่าสักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อค่าตัวแปรแสดงสถานะลดลง สมการที่พัฒนามาจากตัวแปรแสดงสถานะสามารถทำนายค่ากำลังรับแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำของดินเหนียวป่าสักผสมซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี งานวิจัยนี้ยังมีการนำเสนอเส้นการตอบสนองของความเค้นที่มีต่อการเพิ่มขึ้นความเครียดของดินเหนียวป่าสักผสมซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนผสมของซีเมนต์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการนำเสนอสมการอัตราส่วนช่องว่างประสิทธิผลของดินที่สภาวะคงค้าง (essl) อีกด้วย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24