กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแปรแสดงสถานะของดินเหนียวที่ปรับปรุงด้วยซีเมนต์ในสภาวะความเค้นที่แตกต่างกัน Download Download PDF