การเปลี่ยนแปลงของชายหาดบ้านกรูดจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

  • ขวัญชนก คุณกิตติ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
  • สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ: การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล, หาดบ้านกรูด, แบบจำลองบรูน, การพังทลายของชายหาด

บทคัดย่อ

การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภัยคุกคามจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมชายหาด ดังนั้นการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ชายหาดที่เปลี่ยนแปลงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในปี ค.ศ 2100 โดยใช้แบบจำลองบรูนร่วมกับการสำรวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่งพื้นที่ศึกษาคือ ชายหาดบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะเป็นหาดทรายและมีค่าความลาดชันของชายหาดอยู่ในช่วง  5-11 องศา โดยประเมินระยะเปลี่ยนแปลงชายหาดเพื่อรองรับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระยะชายหาดที่เปลี่ยนแปลงของ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 มีค่าเท่ากับ -19.70, -24.34, -25.12 และ -33.06 เมตร ตามลำดับ ซึ่งจากผลดังกล่าวทำให้สามารถหาพื้นที่ชายหาดที่เปลี่ยนแปลงของ RCP 2.6, 4.5, 6.0 และ 8.5 ได้เท่ากับ -0.132, -0.163, -0.168 และ -0.221 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ โดยงานวิจัยนี้สามารถใช้เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณริมชายฝั่งทะเลจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล รวมถึงหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อใช้จัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24