การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคาร

  • อินทนนท์ อินทโชติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชินพัฒน์ บัวชาติ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone) มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ตั้งแต่การ วางแผนการสำรวจ ออกแบบก่อสร้าง การควบคุมงาน การตรวจสอบ และการส่งมอบ ในงานวิจัยนี้ การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับที่มีการติดตั้งกล้องดิจิตัลเพื่อใช้ในการบันทึกกิจกรรมในการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง จะทำการศึกษาการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงปริมาณของการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองกับการเก็บข้อมูลด้วยอากาศยานไร้คนขับ เพื่อรวบรวมเป็นความรู้ ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบอาคารด้วยอากาศยานไร้คนขับ โดยวิธีการทดสอบจะนำเสนอความละเอียดของวัตถุกับระยะโดรนเข้าใกล้วัตถุในระยะที่เหมาะสมในจุดต่าง ๆ เช่น ผนังด้านนอกอาคารสูง บริเวณรอยเชื่อมหรือจุดต่อของโครงหลังคา การศึกษาในครั้งนี้ได้วิเคราะห์ทั้ง (1) ข้อดีข้อเสียของการใช้โดรนตรวจงานก่อสร้างอาคาร (2) ลักษณะการตรวจสอบหน้างานโดยใช้คนสำรวจ (3) วิเคราะห์ประโยชน์ที่จะได้รับ (4) สรุปผลและข้อจำกัดของการใช้โดรนตรวจงานในแต่ละจุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้