การระบุปัจจัยความเสี่ยงของการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น

  • ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำสำคัญ: ปัจจัยความเสี่ยง, การระบุความเสี่ยง, อาคารที่พักผู็โดยสาร, โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน

บทคัดย่อ

ความเสี่ยงจากโครงการงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ โครงการงานก่อสร้างท่าอากาศยานนับว่ามีความเสี่ยงมากกว่างานก่อสร้างทั่วไป อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ อาคารที่พักผู้โดยสารนับเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในท่าอากาศยานที่ไม่ได้อยู่ในเขตการบิน แต่ส่งผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไม่น้อย  วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยงและศึกษาปริมาณผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ควบคุมงานฝ่ายที่ปรึกษา 10 คน และผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับเหมาก่อสร้าง 10 คน ที่รับผิดชอบงานก่อสร้างในครั้งนี้ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลเป็นสำคัญ จากนั้นผู้ประเมินสามารถใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงและจัดกลุ่มความเสี่ยงที่สำคัญ พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถจำแนกได้ 12 ด้านได้แก่ 1) ด้านสัญญา   2) ด้านออกแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ 3) ด้านการเงิน 4) ด้านแผนงาน 5) ด้านบุคคล 6) ด้านแรงงาน 7) ด้านวัสดุ 8) ด้านเครื่องจักร 9) ด้านผู้รับเหมารายย่อย 10) ด้านการเมือง 11) ด้านเศรษฐกิจ 12) ด้านธรรมชาติ ปัจจัยความเสี่ยงด้านแผนงานมีระดับความเสี่ยงมากที่สุด และปัจจัยความเสี่ยงด้านการเมืองมีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการจัดความเสี่ยงให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ควบคุมงานทั้งสองฝ่ายในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานขอนแก่น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้