การวิเคราะห์ต้นทุนงานฉาบผิวบางบนพื้นผิวผนัง 3 ประเภท

  • ขจิตกาญจน จันทรกระจ่าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาศึกษาผลิตภาพแรงงานและต้นทุนต่อตารางเมตรของงานฉาบผิวบางบนผนัง 3 ประเภทคือ ผนังโครงสร้างคอนกรีตหล่อในที่ ผนังแผ่นมวลเบา และผนังผิวปูนฉาบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนทางตรงและทางอ้อมและผลิตภาพของการทำงานบนผิวผนัง 3 แบบโดยเก็บข้อมูลจำนวน 3 โครงการ การเก็บข้อมูลที่หน้างานทำโดยการจดบันทึกการใช้ทรัพยากรในการทำงานในแต่ละวันคือ เวลา แรงงาน วัสดุ และอุปกรณ์การทำงาน ลงในตารางบันทึกรายงานประจำวัน เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนทางตรงและทางอ้อม ส่วนการวิเคราะห์ผลิตภาพนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ความชันของเส้นการเรียนรู้สำหรับใช้ประมาณเวลาการ ทำงานในอนาคตเพื่อการวางแผนการดำเนินงานสร้างความมั่นใจในการประมูลงานและลดความเสี่ยงต่อการขาดทุนของการรับเหมางานฉาบผิวบางบนผนัง 3 แบบต่อไป

 

คำสำคัญ: ค่าแรง, งานฉาบผนัง, ต้นทุน, ทฤษฎีการเรียนรู้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24