สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่

  • สุรเดช โนสูงเนิน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วรรณวิทย์ แต้มทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำสำคัญ: ความปลอดภัย, งานก่อสร้าง, อาคารขนาดใหญ่, อุบัติเหตุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ อุบัติเหตุจากงานก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากและสูงกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นถึงแม้ว่าแต่ละบริษัทจะมีการนำระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมาใช้บริหารจัดการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในการทำงานก่อสร้างแต่ก็ยังคงมีข้อบกพร่องทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ (2) เป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง โดยทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุในงานก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปจำนวน 20 โครงการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผู้บริหารโครงการ จำนวน 20 คน 2) กลุ่มคนงานก่อสร้าง จำนวน 100 คน และ 3) กลุ่มวิศวกรและผู้ดูแลความปลอดภัย จำนวน 40 คน โดยใช้แบบสอบถาม 3 รูปแบบสำหรับแต่ละกลุ่ม ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงปัจจัยสาเหตุต่างๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฎิบัติงานของคนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและสามารถนำปัญหาและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุไปจัดทำแนวทางวิธีปฎิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างโครงการที่จะก่อสร้างในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

วรรณวิทย์ แต้มทอง, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เผยแพร่แล้ว
2021-06-23