ค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม

  • ภัคพล ศรีคงดวง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วินัย รักสุนทร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวา, การออกแบบสัญญาณไฟ, การเปิดให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม

บทคัดย่อ

การให้สัญญาณไฟจราจรแบบแยกเฟสระหว่างรถเลี้ยวขวากับรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม (Protected phasing) เป็นที่นิยมใช้สำหรับทางแยกส่วนใหญ่ในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบนทางแยก แต่ในบางครั้ง การใช้สัญญาณไฟจราจรในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดการเสียเวลาของยานพาหนะ และสิ้นเปลืองไฟเขียวเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนทางแยกที่มีปริมาณจราจรในระดับต่ำ ทั้งนี้ ผู้วิจัยยังไม่พบงานวิจัยที่มีการศึกษาเพื่อหาผลกระทบของรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสที่เปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม ดังนั้น การศึกษานี้ จะทำการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อให้ได้หาซึ่งค่าปรับแก้สำหรับรถเลี้ยวขวาสำหรับเฟสเปิดให้สัญญาณพร้อมรถทางตรงในทิศทางตรงข้าม สำหรับนำไปใช้ในการออกแบบสัญญาณไฟให้มีความเหมาะสมกับทางแยกที่มีปริมาณจราจรในระดับต่ำ

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์