การประเมินความปลอดภัยทางถนนด้วยระดับดาวของ iRAP สำหรับโรงเรียนในเขตเมือง เขตชานเมือง และเขตชนบทในจังหวัดเชียงใหม่

  • ศุภกร มีลาภ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ผศ.ดร.นพดล กรประเสริฐ ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ: iRAP, ความปลอดภัยทางถนน, ความปลอดภัยในเขตโรงเรียน

บทคัดย่อ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังอยู่ในอัตราที่สูง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรียนและถนนโดยรอบโรงเรียนนับเป็นจุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนนักศึกษา ดังนั้นการประเมินระดับความปลอดภัยทางถนนสำหรับโรงเรียนจึงมีความจำเป็นเพื่อเป็นการระบุพื้นที่เสี่ยงอันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล (iRAP) สำหรับโครงข่ายถนนโดยรอบโรงเรียน โดยเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของถนนของกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และคนเดินเท้า ของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนในเขตเมือง (Urban area) กลุ่มโรงเรียนในเขตชานเมือง (Suburban area) และกลุ่มโรงเรียนในเขตชนบท (Rural area)  โดยงานวิจัยได้คัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ศึกษา จากผลการศึกษาประเมินระดับคะแนนความเสี่ยงและระดับคะแนนดาวตามมาตรฐานสากล (iRAP Star Rating) พบว่า ปัจจัยทางสภาพจราจรและลักษณะกายภาพทางถนนส่งผลต่อระดับความปลอดภัยของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้ความปลอดภัยทางถนนในเขตโรงเรียนมีระดับคะแนนดาว 3 ดาวขึ้นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรการจัดการความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขของถนนในเขตหน้าโรงเรียน จำเป็นต้องเสนอแนะให้เหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพการจราจรในแต่ละพื้นที่

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์