ผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมากที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์

  • ณัฐวัตร ตันติกุลวิจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสำคัญ: มอร์ต้าร์, สารลดน้ำอย่างมาก, การไหลแผ่, กำลังอัด, กำลังดึง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของสารลดน้ำอย่างมาก ที่มีผลต่อการไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงของมอร์ต้าร์ โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 จำนวน 2 ตรา และสารลดน้ำอย่างมาก ประเภทแนฟทาลีน โดยกำหนดปริมาณการใช้สารลดน้ำอย่างมากในช่วง 0 – 2.1 % ของน้ำหนักปูนซีเมนต์ มอร์ต้าร์หล่อตามมาตรฐาน ASTM C109 โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.485 และอัตราส่วนซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1 ต่อ 2.75 โมดูลัสความละเอียดของทราย คือ 2.55 ตัวอย่างมอร์ต้าร์สำหรับการทดสอบกำลังอัดเป็นรูปลูกบาศก์ ขนาด 5x´5´x5 ซม. และตัวอย่างมอร์ต้าร์สำหรับการทดสอบกำลังดึง มีขนาด 7.5´x4.5x2.5 ซม. โดยทดสอบที่อายุ 1, 3 และ 7 วัน จากผลการศึกษาสำหรับมอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้ง 2 ตรา พบว่าเมื่อใส่สารลดน้ำอย่างมาก เพิ่มขึ้นจาก 0 - 1.9 % จะทำให้การไหลแผ่ กำลังอัด และกำลังดึงมีค่าเพิ่มขึ้น การแยกตัวจะเกิดขึ้นเมื่อสารลดน้ำอย่างมากมีปริมาณตั้งแต่ 1.9 % เป็นต้นไป การไหลแผ่ยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่กำลังอัดและกำลังดึงมีค่าน้อยลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24