การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน

  • ประทุมทิพย์ รอดเกิด
  • ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์
  • ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล
คำสำคัญ: คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, การรังวัดที่ดิน, RTK GNSS Network, วิธีผสมผสาน

บทคัดย่อ

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์

“RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน

ประทุมทิพย์ รอดเกิด1, ประสิทธิ์ ประมงอุดมรัตน์2 และ ศิริศักดิ์ คงสมศักดิ์สกุล3,*

1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา, คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,

จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

2,3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, จังหวัดกรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

*Corresponding author address: pratumthip@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อม หัวหน้างานในสถานประกอบการต้องการให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” และนักศึกษามีความต้องการฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network” ด้วยวิธีผสมผสาน 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น หลักสูตรประกอบด้วยการฝึกอบรมออนไลน์ 2 หัวข้อ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 หัวข้อ โดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องหัวข้อเรื่องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) การประเมินกระบวนการ จากการนำหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญประเมินไปทดลองใช้ และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 4) การประเมินผลผลิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ “RTK GNSS Network”

คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, การรังวัดที่ดิน, RTK GNSS Network, วิธีผสมผสาน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้