ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง

  • สิทธิโชค สุนทรโอภาส ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ทวีศักดิ์ วงศ์ยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาปัจจัยและลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง   โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรตั้งแต่ระดับ โฟร์แมน วิศวกรสนาม วิศวกรโครงการ และผู้จัดการโครงการ ที่ทำงานอยู่ในโครงการงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเขตห้วยขวาง ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.40  และปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูงอยู่ในระดับมากคือ ด้านบุคลากร     ด้วยค่าเฉลี่ย 3.59 ด้านการเงินด้วยค่าเฉลี่ย 3.53 และด้านเครื่องมือและเครื่องจักร ด้วยค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนปัจจัยด้านวัสดุและด้านบริหารจัดการนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.22 และ 3.20 ตามลำดับ และจากผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลักษณะทั่วไปของกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน เช่น อายุ ประสบการณ์การทำงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติและอื่น ๆ ที่ต่างกันมีผลทำให้กลุ่มเจ้าของงานกับผู้รับเหมางาน มีทัศนคติต่อระดับความสำคัญของปัจจัยด้านบุคลากร และด้านวัสดุว่ามีผลต่อการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างอาคารสูง ส่วนด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการ ด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกลไม่ถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-23