การพัฒนาแบบจำลองการอพยพผู้โดยสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีศึกษา สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร

  • ภูวัต ศรีทาโส ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักรโดยใช้การสร้างแบบจำลองการอพยพเพื่อหาความเป็นไปได้ในการลดเวลาการอพยพของระบบในตัวสถานี ใช้โปรแกรมPTV VISWALKโดยทำการสอบเทียบกับข้อมูลของการซ้อมอพยพของทางสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร จากหน่วยงานของรถไฟฟ้ามหานคร เพื่อมาทำการสอบเทียบกับโมเดลที่สร้างขึ้นมา 3 โมเดล โดยแต่ละโมเดลที่สร้างขึ้นนั้นได้ทำการแบ่งจำนวนคนเป็น2ฝั่งตามแบบข้อมูลการซ้อมอพยพโดยแบ่งจำนวนคนภายในสถานีเป็น 3 แบบเพื่อมาทำการสอบเทียบคือ 1.อัตราส่วนฝั่งละ 0.5 , 2.อัตราส่วนฝั่งละ 0.48 กับ 0.52 และ 3.อัตราส่วนฝั่งละ 0.45 และ 0.55 จากนั้นนำผลที่ได้จากแบบจำลองมาทำการสอบเทียบโดยใช้เกณฑ์จากการซ้อมอพยพเป็นเวลาการอพยพระยะสั้น(จากชาญชาลาจนถึงชั้นจำหน่ายตั๋ว)และระยะยาว(จากชาญชาลาจนถึงทางเท้า)โดยเท่ากับ 3.78 นาที และ 8.4 นาที โดยหาโมเดลที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดมาทำเป็นโมเดลต้นแบบในการสร้างแบบจำลองอื่น ๆเพื่อหาทางลดเวลาอพยพให้น้อยลงต่อไปในระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าใต้ดินจตุจักร

คำสำคัญ: การอพยพ,แบบจำลอง, PTV VISWALK

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์