Study of causes and problems related to engineering in Condominium development projects

Study of causes and problems related to engineering in Condominium development projects

  • wasaporn techapeeraparnich ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: Condominium development, Cause and Effect diagram, Consumer Protection

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียม โดยเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม การสืบค้นปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างคอนโดมิเนียมกับผู้บริโภคจากข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล สคบ. แล้วจึงนำไปพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมารวบรวมวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุด้วยแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  โดยจัดกลุ่มของปัญหาออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1) ปัญหาในช่วงก่อนก่อสร้าง จำนวน 4 ปัญหา 2) ปัญหาในช่วงระหว่างก่อสร้าง จำนวน 4  ปัญหา 3) ปัญหาในช่วงหลังก่อสร้าง  ผลงานวิจัยพบว่าปัญหาที่พบมากที่สุดในช่วงก่อนก่อสร้าง คือ โครงการไม่ริเริ่มก่อสร้าง รองลงมาคือ ปัญหาโครงการไม่ผ่าน EIA และปัญหาเรื่องที่ดิน ต่อมาคือ ปัญหาระหว่างก่อสร้างที่พบมากที่สุดคือ โครงการไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย รองลงมาคือ ปัญหาการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบ และปัญหาผู้รับเหมารายย่อยทิ้งงาน สุดท้ายคือ ปัญหาช่วงหลังก่อสร้าง ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ น้ำรั่วซึม รองลงมาคือ รอยร้าว และการก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ไม่เรียบร้อย โดยนำเสนอปัญหาเหล่านี้ด้วยแผนผังสาเหตุและผล

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24