การสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากแปรแกรมฟรีแวร์

  • ติณณ์ ถิรกุลโตมร สถาบันระบบรางแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คำสำคัญ: Google Earth, TCX Converter, QGIS, ALOS DEM

บทคัดย่อ

การศึกษาการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรมฟรีแวร์ มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาวิธีการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงจากโปรแกรม Google Earth Pro ร่วมกับโปรแกรม TCX converter และเพื่อเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้นกับฐานข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ วิธีการสร้างข้อมูลเส้นชั้นความสูงใช้จุดความสูงจาก Google Earth แปลงเป็นข้อมูล DEM และสร้างเป็นเส้นชั้นความสูงโดยใช้โปรแกรม QGIS สำหรับวิธีการเปรียบเทียบความถูกต้องของข้อมูลเส้นชั้นความสูงที่สร้างขึ้น อาศัยข้อมูลความสูงจาก ALOS DEM ในการเปรียบเทียบ ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลความสูงจาก Google Earth สามารถนำมาใช้สร้างเป็นข้อมูลเส้นชั้นความสูงได้ ในการศึกษานี้ สร้างเส้นชั้นความสูงที่มีระยะห่างระหว่างเส้นชั้น 1 เมตร และมีความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Squared Error, RMSE) เท่ากับ 28.96 เมตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ ที่ยอมรับในความคลาดเคลื่อนระดับนี้ได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์