ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม

  • ลิขิต พันธุเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

      โครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม มักจะมีอุปสรรคในการก่อสร้างเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากสาเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมายการวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม โดยรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง โดยใช้แบบสอบถาม 200 ชุด  โดยหาค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าเฉลี่ยความรุนแรง ในมุมมองของแต่ละฝ่ายและมุมมองรวม นำมาหาค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย จัดลำดับความสำคัญของปัจจัยและทำการวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า โดยพิจารณาปัจจัยที่มีค่าดัชนีความสำคัญตั้งแต่ระดับ 5 จากคะแนนเต็ม  25 ขึ้นไป

         ผลการศึกษา พบปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าสูงสุด 3 อันดับแรก ประกอบด้วย การเสนอราคาจ้างเหมาแข่งกัน ฟันราคากัน ทำให้ค่าจ้างก่อสร้างจ้างราคาต่ำ ซึ่งมีค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย 10.02 การขาดแคลนแรงงานก่อสร้างเนื่องจากฤดูการทำเกษตรกรรม ซึ่งมีค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย 9.55 และผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่ล่าช้าซึ่งมีค่าดัชนีความสำคัญของปัจจัย 9.03 โดยปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าทั้งหมดควรได้รับการตรวจสอบและดูแลใกล้ชิดจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารโครงการก่อสร้าง

คำสำคัญ : ความล่าช้า ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้า โครงการก่อสร้างถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24