การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤตโควิด-19

  • ชัยวิทย์ สิทธิเลิศจันยา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: รถแท็กซี่, โควิด-19, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

บทคัดย่อ

วิฤตไวรัสโคโรนา-19 (โควิด-19) ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดนโยบายต่าง ๆ จากทางภาครัฐ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส เช่น นโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ นโยบายการทำงานที่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองส่งผลให้รูปแบบการเดินทางของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการให้บริการของรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 วิเคราะห์เปรียบเทียบการให้บริการรถแท็กซี่ในช่วงวิกฤตโควิด-19 และ ช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 โดยศึกษาเฉพาะพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ข้อมูลนำเข้ารูปแบบ GPS Tracking System และใช้โปรแกรม ArcGIS ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลา Spatial-temporal analysis

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์