การพัฒนาคอนกรีตบล็อกระบบเซลลูลาร์ด้วยส่วนผสมจากขุยมะพร้าว เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติฉนวนกันความร้อน

  • ธรรมศร เชียงทองสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อําพน จรัสจรุงเกียรติ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีฉนวนกันความร้อน และเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ ในงานวิจัยนี้ได้นำคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์และขุยมะพร้าวมารวมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ วัสดุทั้งสองชนิดนี้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี โดยเฉพาะขุยมะพร้าว ขุยมะพร้าวมีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน = 0.023 (W/m-K) จึงเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี เมื่อใช้ขุยมะพร้าวจะสามารถลดปริมาณวัสดุในการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์ เช่นปูนซีเมนต์และทราย และยังสามารถลดปริมาณความร้อนที่แพร่เข้าสู่อาคารได้มากกว่าวัสดุก่อสร้างทั่วไป การทดสอบใช้มาตรฐานมอก. 2601 - 2556 เพื่อควบคุมการผลิตคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูลาร์ และทดสอบการนำความร้อน (การนำความร้อน, K, ASTM C518) ผลที่ได้คือคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูลาร์เมื่อนำผสมกับขุยมะพร้าวทำให้มีประสิทธิภาพในการลดความร้อนได้ดีมากขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24