การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่

  • ณฐพนธ์ พักตรผิว ภาควิชาวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ: อุบัติเหตุทางถนน, มูลค่าอุบัติเหตุ, ความเต็มใจที่จะจ่าย, ความปลอดภัยทางถนน

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาทางการจราจรบนถนนเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งทำการป้องกันและแก้ไข ซึ่งประเทศไทยเคยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นในทุกๆปี อุบัติเหตุส่งผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตและจิตใจ งานวิจัยเล่มนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ ด้วยวิธี Kishi’s Logit Model Price Sensitivity Measurement (KLP) และเพื่อเปรียบเทียบมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในเมืองเชียงใหม่ของแต่ละกลุ่มผู้เดินทางที่ใช้รถจักรยานยนต์ รถยนต์และรถขนส่งสาธารณะในการเดินทางเป็นประจำ จากการศึกษาจะสามารถทราบมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของแต่ละกลุ่มผู้เดินทางและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย โดยผลการศึกษาที่ได้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเพื่อการวางแผนนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ประเมิณความคุ้มค่าของโครงการที่เกี่ยวข้องกับถนนในอนาคต และยังสามารถสะท้อนให้เห็นความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุของประชากรในประเทศได้อีกด้วย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2021-06-24
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์