กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้แกนกัญชงและเส้นใยกัญชงเสริมแรงดินเหนียวบดอัด Download Download PDF