กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้แถบยางพาราอัดแรงในการลดการสั่นของคานคอนกรีตอัดแรง Download Download PDF