กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การหาค่าระดับด้วยค่าพิกัดภูมิศาสตร์และค่าพิกัดยูทีเอ็ม Download Download PDF