กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของรูปแบบการสั่นไหวที่สูงขึ้นต่อแรงลมและการตอบสนองของอาคารสูง Download Download PDF