กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับ ความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในภาคเหนือ Download Download PDF