กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดในการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ทะลุผิวดิน: กรณีศึกษาสาธารณูปโภคใต้ผิวทาง Download Download PDF