กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษากลไกการป้องกันตนเองของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในห้องเรียน Download Download PDF