กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค InSAR เพื่อการตรวจสอบ การทรุดตัวของจังหวัดนครสวรรค์ Download Download PDF